top of page
  • Advocaat Koen Van Wynsberge

Koen Van Wynsberge schrijft een artikel in het tijdschrift Milieu en Energierecht over het nieuwe me

In dit artikel worden de voornaamste wijzigingen aan het Mestdecreet belicht zoals doorgevoerd door MAP 5. Er is aandacht voor de wijzigingen in de definities en het takenpakket van de Mestbank. De nieuwe uitrijregeling komt uitgebreid aan bod. Ook de wijzigingen inzake de opslagregeling van mest en bemesting ‘op niet landbouwgronden’ worden belicht. De diverse bemestingsnormen passeren de revue. Vervolgens besteedt de auteur aandacht aan de nitraatresidunormen en licht hij het begrip focusbedrijf en daarmee samenhangende verplichtingen toe. De regeling voor fosfaatverzadigde gebieden wordt eveneens behandeld. Er wordt stilgestaan bij een aantal varia en ook het handhavingsluik en de overgangsbepalingen komen aan bod.

Link: VAN WYNSBERGE, K., MAP 5 en het gewijzigde Mestdecreet [Vijfde Mestactieprogramma], MER 2016, afl. 2, 91-105.


Recent Posts

See All

Inspraak in natuurbeleidsplannen

Dit decreet voorzag een wettelijk kader voor invoering van diverse plannen (Natura 2000, PAS) die zouden ingrijpen op de bedrijfsvoering van

bottom of page