top of page

Privacyverklaring

Met dit privacy statement wil Agrius Advocaten BV u als bezoeker/gebruiker informeren over hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt en wat uw rechten hieromtrent zijn. Door gebruik te maken van ons websites www.agrius.be www.agriusadvocaten.be verleent u expliciet uw toestemming dat wij uw persoonlijke gegevens mogen verwerken.

 

De websitew www.agrius.be en www.agriusadvocaten.be zijn eigendom van:

Agrius Advocaten BV

Koen Van Wynsberge

Kwaadbeek 47A

9860 OOSTERZELE

BE0465.748.567

België

 

Agrius Advocaten BV/Koen Van Wynsberge verbindt er zich toe dat enkel de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

 

In principe worden bij het gebruik van deze website geen persoonsgegevens verwerkt in de zin van de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (kortweg ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’).

 

De gegevens die u toch zou meedelen bij het gebruik van de website, zoals bij het invullen van het contactformulier, of indien u ons rechtstreeks via e-mail contacteert, worden wel verwerkt door Agrius Advocaten BV / Koen Van Wynsberge. Hierbij wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming gerespecteerd.

 

De doeleinden van deze gegevens zijn de volgende:

  • Communicatie met de gebruiker met betrekking tot het nagelaten bericht in het contactformulier;

  • Verwerking van de gegevens in functie van de aan Agrius Advocaten BV/Koen Van Wynsberge gevraagde dienstverlening;

  • Het e-mailadres en/of adres kan worden aangewend voor marketingdoeleinden, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten of om u in te lichten over onderwerpen die u mogelijk kunnen interesseren. Dit kan bijvoorbeeld via een nieuwsbrief waarop u zich ook via deze website kan inschrijven.

 

De verwerkte persoonsgegevens worden niet aan derden meegedeeld, behoudens het gaat om derden die mee instaan voor de levering van de aan Agrius Advocaten BV/Koen Van Wynsberge gevraagde dienstverlening of behoudens dit door de wet of rechtbank wordt opgelegd. Deze derden zullen eveneens uw gegevens verwerken in overeenstemming met de Privacyrichtlijn.

 

Als bezoeker van de websites www.agrius.be en www.agriusadvocaten.be  verschaft u zelf uw persoonlijke gegevens aan Agrius Advocaten BV en kan u daardoor controle uitoefenen op de inhoud, volledigheid en correctheid van de verschafte gegevens. Wanneer mocht blijken dat de gegevens onvolledig of niet correct zijn dan behoudt Agrius Advocaten BV zich het recht voor om bepaalde handelingen tijdelijk of permanent niet uit te voeren.

 

De gebruiker heeft het recht om kennis te krijgen van (a) het al dan niet bestaan van verwerkingen betreffende zijn persoonsgegevens, (b) de concrete doeleinden van deze verwerkingen, (c) de categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en (d) de categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt. De gebruiker kan de gegevens opvragen die over hem werden verwerkt, alsook informatie over de oorsprong van die gegevens.

 

De gebruiker heeft het recht om kosteloos verbeteringen aan te brengen aan alles persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. Eenieder is gerechtigd alle onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben kosteloos te doen verbeteren. Eenieder mag zich ook verzetten tegen het verwerken van de desbetreffende persoonsgegevens. Hiervoor dient u wel uw identiteit aan te tonen.

 

U kan, bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens, Mr. Koen Van Wynsberge bereiken per e-mail koenvanwynsberge@agrius.be.

bottom of page