top of page
  • Advocaat Koen Van Wynsberge

Inspraak in natuurbeleidsplannen

Op 28 april 2016 heeft het Grondwettelijk Hof een vernietigingsarrest uitgesproken in een procedure tegen het decreet Natuurbehoud zoals gewijzigd bij decreet van 9 mei 2014. Dit decreet voorzag een wettelijk kader voor invoering van diverse plannen (Natura 2000 plannen, programmatische aanpakken zoals vb. PAS en managementplannen) die zouden ingrijpen op de bedrijfsvoering van elk van de getroffen bedrijven. In dit arrest heeft het Grondwettelijk Hof 9 van de 10 aangevochten artikels vernietigd op basis van de schending van het Verdrag van Aarhus. Dit verdrag regelt het recht op inspraak van het publiek in milieubesluitvorming. Het Hof acht dit verdrag geschonden omdat het grote publiek en dus ook omliggende landbouwbedrijven, geen inspraak krijgen in de totstandkoming van diverse plannen die de toekomst van deze bedrijven ernstig kunnen hypothekeren.

Het Grondwettelijk Hof wijst in dit arrest tevens op het beginsel van de gelijkheid van de burgers voor de openbare lasten en de mogelijkheid voor de rechter om dit principe toe te passen, ongeacht de afwezigheid van een vergoedingsregeling in het decreet.

Met dit vernietigingsarrest is de decretale basis voor diverse plannen (Natura 2000 plan, programmatische aanpakken, managementplannen, …) vernietigd.

Recent Posts

See All
bottom of page